NaslovnaPrivreda • Struktura privrede

Struktura privrede prema području djelatnosti urađena je na osnovu podataka iz 2014. godine. Na području Istočnog Sarajeva, a posmatrano prema području djelatnosti, Trgovina i Prerađivačka industrija imaju najveće učešće prema broju pravnih lica. Ova dva područja imaju učešće veće od 50% u ukupnom broju pravnih lica na području Istočnog Sarajeva. Prema visini ostvarenog prihoda i rashoda najveće učešće imaju Trgovina i Šumarstvo, dok prema visini ostvarene ukupne neto dobiti najveće učešće imaju Trgovina i Građevinarstvo .

Najveći gubitak ostvaren je u području Prerađivačka industrija, čije učešće iznosi 45% od ukupnog gubitka Istočno Sarajevo.

Šumarstvo i Prerađivačka industrija zapošljavaju najveći broj radnika na području Istočnog Sarajeva.

U okviru Prerađivačke industrije na području Istočnog Sarajeva posluje 223 pravna lica, od kojih je najveći broj u oblasti drvoprerade (115), odnosno 51,6%, a potom proizvodnja prehrambenih proizvoda (32) odnosno 14,3%.

Struktura privrede područja Istočnog Sarajeva prema području djelatnosti i broju pravnih lica u 2014. godini.

PODRUČJE DJELATNOSTI Broj pr. lica Struktura
Trgovina na veliko i na malo; popravka motornih vozila i motocikala  245 27,6
Prerađivačka industrija  223  25,1
Građevinarstvo  79 8,9
Saobraćaj i skladištenje  58 6,5
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti  56 6,3
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog Rada  49 5,5
Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov  38 4,3
Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane; hotelijerstvo i ugostiteljstvo  30 3,4
Informacije i komunikacije  23 2,6
Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine 22 2,5
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 17 1,9
Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 13 1,5
Ostale uslužne djelatnosti 7 0,8
Vađenje ruda i kamena 7 0,8
Poslovanje nekretninama 7 0,8
Umjetnost, zabava i rekreacija 6 0,7
Obrazovanje 4 0,4
Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 4 0,4
UKUPNO 888 100%

Struktura prerađivačke industrije područja Istočnog Sarajeva prema broju pravnih lica u 2014. godini

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA – OBLAST DJELATNOSTI Broj pr. lica Struktura
Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, Osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala 115 51,6
Proizvodnja prehrambenih proizvoda  32 14,3
Ostala prerađivačka industrija 17  7,6
Proizvodnja tekstila 9 4,0
Popravka i instalacija mašina i opreme  9 4,0
Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme  7 3,2
Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa  5 2,2
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica  4 1,8
Proizvodnja pića 4 1,8
Proizvodnja papira i proizvoda od papira 3 1,3
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 3 1,3
Proizvodnja namještaja 3 1,3
Proizvodnja električne opreme 2 0,9
Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa 2 0,9
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 2 0,9
Proizvodnja mašina i opreme 2 0,9
Proizvodnja koksa i rafinisanih naftnih proizvoda 1 0,5
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 1 0,5
Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala 1 0,5
Proizvodnja baznih metala 1 0,5
UKUPNO 223
100%