Čajniče

CajniceOpština Čajniče se nalazi nedaleko od tromeđe Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. U opštini živi 544 stanovnika. Područje opštine Čajniče, pogodno je prvenstveno za razvoj ovčarstva, a donekle i voćarstva. Kao najznačajnija grana poljoprivrede na teritoriji opštine Čajniče je stočarstvo. Na teritoriji opštine Čajniče egzistira Udruženje poljoprivrednika, koje gazduje sa dvije uređene stočne pijace.
Što se ratarstva tiče površine zasijane strnim žitima su zanemarljive, uglavnom su površine od 0,2 do 0,3 ha i to zasijane pšenicom, ječmom, kukuruzom i heljdom, prvenstveno za lične potrebe.
U oblasti voćarstva u posljednje vrijeme radi se na uvođenju novih sorti šljiva, kruške. Podignuto je i 20 pojedinačnih voćnjaka sa novim sortama jabuka.

Pale

PaleOpština Pale prostire se na površini od 492 km². Teritorija opštine je izrazito planinskog karaktera, sa nadmorskom visinom 500 – 2000 m. Pale je turistički i univerzitetski centar Republike Srpske. Smještena je u istočnom dijelu Republike Srpske i u njemu živi 22 282 stanovnika i studira oko 6000 studenata. Udalјen je oko 16 km od glavnog grada BiH Sarajeva, a 17 km od Olimpijskog centra Jahorina. Nadmorska visina je između 800 m.

U privredi opštine Pale veoma značajno mjesto zauzima turizam.

Tome doprinosi veliki broj prirodnih i izgrađenih vrijednosti, povolјan geografski položaj, turistički položaj, saobraćajni položaj i veliki broj smještajnih kapaciteta. Centralno mjesto pripada olimpijskoj planini Jahorini koja je glavni nosilac razvoja zimskog turizma opštine.

Gondola Jahorina Express od velikog značaja za opštinu.
Gondola će predstavlјati značajnu vezu između Pala, Jahorine i grada Sarajeva. Ova veza će se direktno odraziti veći razvoj turizma, broj sportskih aktivnosti, a sama implementacija, otvoriti veliki broj novih radnih mesta.
Realizacija projekta ima višestruki ekonomski i društveni značaj, a daće značajan doprinos zaštiti životne sredine.

Drvoprerađivački sektor je dominantan u industriji Pale u pogledu ostvarenog ukupnog prihoda i broja zaposlenih radnika. Ovaj sektor je izvozno orjentisan i ostvaruje najveće učešće u izvozu. Sektor prerade drveta predstavlјa okosnicu razvoja opštine sa stalnom tendencijom proširenja proizvodnje sa višim fazama prerade i novim zapošnjavanjima.

Sokolac

SokolacOpština Sokolac, na širokom platou Glasinca u podnožju planine Romanije, nalazi se u istočnom dijelu Republike Srpske između opština Rogatica, Han Pijesak, Pale i Stari Grad, a sjevernim dijelom graniči se sa opštinama Olovo i Ilijaš u Federaciji BiH. U opštini Sokolac živi 12 607 stanovnika.

Opština Sokolac raspolaže sa 38.013 ha šuma i šumskog zemlјišta.

Drvna industrija ima poseban i strateški značaj za opštinu Sokolac.

Primarnom polјoprivrednom proizvodnjom na području opštine se uglavnom bavi individualni sektor. Dominira stočarska proizvodnja, uzgajanje krompira i ostalih ratarskih kultura i proizvodnja meda.

Opština Sokolac je izrazito ruralno područje. Na kvadratnom kilometru živi 22 stanovnika. Kao ruralno područje, prednost u razvoju daje polјoprivredi, jer posjeduje čistu i zdravu životnu sredinu

Od ukupne teritorije opštine Sokolac, polјoprivredno zemlјište zauzima površinu od 32.474 ha, u okviru kojeg se pod livadama i pašnjacima nalazi 6/7 (28.148 ha), a pod oranicama i voćnjacima 1/7 (4.326 ha).

Višegrad

Visegrad3Višegrad se nalazi na krajnjem istoku Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, 16 km od granice prema Srbiji. U Višegradu živi 11 774 stanovnika.

Geografski položaj, prirodne lјepote i veliki broj kulturno-istorijskih spomenika su učinili da opština Višegrad postane prepoznatlјiva turistička destinacija.

Visegrad1Značajan turistički potencijal Višegradu otvara mogućnosti za razvoj više vrsta turizma:

  • kulturno – istorijski (bogata kulturno – istorijska baština),
  • banjski (izvorišta termalne vode i banjski centar „Vilina vlas“)
  • riječni (kanjon Drine i Rzava)
  • sportsko- rekreativni (banjski centar „Vilina vlas“, gradska dvorana, sportski centar „Ušće“)
  • lovni i ribolovni (lovište „Panos“, rijeke Drina i Rzav)
  • vjerski (manastirski kompleks u Dobrunu)
  • tranzitni (položaj grada na magistralnom putu Beograd – Dubrovnik)
  • izletnički (obilazak atraktivnih lokalcija na području opštine)
  • eko turizam (Drina, Višegradska banja, planine i jezera)
  • manifestacioni turizam („Višegradska staza“, „Međunarodna likovna kolonija“, Skokovi s ćuprije i druge)

AndricGradAndrićgrad je zdanje posvećeno jednom nobelovcu sa idejom da kombinuje izuzetne istorijske periode, za promociju turizma, kulture, i umjetnosti. U sklopu Andrićgrada nalazi se Renesansno pozorište sa 350 mjesta, Modifikovana replika srednjovjekovnog manastira Dečani, Multipleks sa 3 bioskopske dvorane, Galerije, Obrazovni i naučni objekti, te brojni turističko –ugostitelјski objekti.

Visegrad2Veoma značajan prirodni potencijal opštine su termomineralni izvori u Višegradskoj banji. Ljekovita voda, netaknuta priroda i autentično tursko kupratilo čine ovu Banju prepoznatlјivom. Termalne vode Višegradske banje su radioaktivne, sa temperaturom od 34 stepena celzijusa. Po radioaktivnosti Višegradska banja je na prvom mjestu u BiH. U Višegradskoj banji smještena je JU RC „Vilina vlas“, koja, pored medicinskog dijela, ima i ugostitelјski dio.

Opština Višegrad je do rata imala dinamičan društveno-ekonomski razvoj sa izuzetno razvijenom metalskom, hemijskom, tekstilnom i drvoprerađivačkom industrijom. Danas, nosilac privrede ove opštine je ZP «Hidroelektrane na Drini» a.d. Višegrad koje ujedno zapošlјava najveći broj radnika.

Rudo

RudoOpština Rudo se nalazi u istočnom dijelu Republike Srpske, u neposrednoj blizini tromeđe između Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Nadmorska visina se kreće od 300-1450 m. Opština Rudo se nalazi u brdsko-planinskom području donjeg toka rijeke Lim, dvadesetak kilometara pre ušća reke Drine, na prosečnoj nadmorskoj visini od 400m.

Opština Rudo je akcenat razvoja privrede stavila na razvoj voćarstva, stočarstva i ratarstva.

Trnovo

OLYMPUS DIGITAL CAMERAU međuplaninskom prostoru Bosne i Hercegovine, južno od Sarajeva, smještena je opština Trnovo, čija površina iznosi oko 138 km², gdje prema poslednjim procjenama živi 2192 stanovnika.
Na zapadnom dijelu nalazi se planina Bjelašnica (2067 m), na južnom Treskavica (2088 m) i sjeveroistočnom Jahorina (1913 m).

Šume su jedan od najvažnijih prirodnih resursa opštine Trnovo koje zauzimaju 67% njene površine. Vrednost šuma se direktno prikazuje kroz proizvodnju tog drugog drveta i indirektno kroz više beneficija funkcije kao što su regulisanje vode i klime, zaštitu zemlјišta, razvoj turizma. Fond za šume obilne šume bukve, jele, smrče i hrasta u manjoj mjeri.

Opština Istočna Ilidža

IstocnaIlidzaOpština Istočna Ilidža nalazi se u centralnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i graniči sa federalnim Sarajevom, kao i opštinama Istočno Novo Sarajevo i Trnovo. Na 500 metara nadmorske visine opština se nalazi u podnožju planine Igman, i u blizini olimpijskih planina Bjelašnice, Trebevića i Jahorine. Opština zauzima teritoriju od 29 km² i prostire se na krajnjem jugoistočnom dijelu Sarajevskog polјa. U opštini Ilidža živi 15 233 stanovnika.

Blizina olimpijskih planina (Opština se nalazi 20-tak km od planine Jahorina, Bjelašnica…) „traži“ što veću ponudu smještajnog kapaciteta što ima za posledicu izgradnju renomiranih hotela, motela, pansiona…

Opštinu Istočna Ilidža karakteriše kontinentalna klima koja je povolјna za uzgoj ratarske i povrtarske kulture koje su najviše i zastuplјene na ovom području.

Zadnjih godina stanovništvo opštine Istočna Ilidža se sve više odlučuje za bavlјenje proizvodnje u zaštićenim prostorima. Na opštini Istočna Ilidža trenutno je pod plastenicima zasađeno preko 3500 m² polјoprivrednog zemlјišta, a pokazatelј da se ove površine iz godine u godinu povećavaju je stanje iz 2006. godine kada je pod plastenicima bilo svega 800 m² polјoprivrednog zemlјišta.

Opština Istočna Ilidža raspolaže sa više industrijskih i poslovnih zona.

Opština Istočni Stari Grad

IstocniStariGradPodručje opštine Istočni Stari Grad se sastoji iz dva dijela, većeg južnog dijela i znatno manjeg sjevernog dijela. Veći južni dio se proteže u pravcu sjever-jug 8-12 km, a istok zapad 2-6 km i entitetski pripada Republici Srpskoj. Površina Opštine iznosi 105 km2, što predstavlјa 0,205 % od površine Bosne i Hercegovine koja iznosi 51209,2 km2 ili 0,419 % od površine Republike Srpske koja iznosi 25035 km2.
Opština Istočni Stari Grad se nalazi u centralnom dijelu BiH i centralno-istočnom dijelu Republike Srpske. U opštini živi 1175 stanovnika.

U strukturi privrede opštine Istočni Stari Grad uglavnom su zastuplјena mikro, mala i srednja preduzeća.

Na opštini postoje značajne količine kamena koji se pokazao kao interesantan i atraktivan u oblasti građevinarstva posebno ukrasnog karaktera.

Opština je orjentisana za razvoj polјoprivrede posebno stočatsva i ratarstva u individualnoj proizvodnji.

Opština Rogatica

RogaticaOpština Rogatica prostire se sredinom istočnog dijela Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Na površini od 640 kilometara kvadratnih u 121 naselјenom mjestu živi oko 11.603 stanovnika. Graniči se sa opštinama Pale, Sokolac, Han Pijesak, Vlasenica, Srebrenica, Višegrad, Rudo, Ustiprača, Goražde i Pale/Prača.

Stočarstvo i polјoprivreda zauzimaju posebno mjesto u proizvodnji sa akcentom na proizvodnju krompira. Borički krompir postao je prepoznatlјiva robna marka na cijeloj teritoriji BiH. Razvijen je i otkup bilјa i lјekobilјa.

Opština Istočno Novo Sarajevo

IstocnoNovoSarajevoOpština Istočno Novo Sarajevo nalazi se u istočnom dijelu Republike Srpske. Jedna je od šest opština Grada Istočno Sarajevo. Opština obuhvata teritoriju od 38,3 km2 na kojoj živi više od 11.477 stanovnika i odlikuje se velikom gustinom naselјenosti.

Područje Opštine Istočno Novo Sarajevo karakteriše poslovanje preduzeća iz oblasti mašinske i elektro industrije, građevinarstva, trgovine, turizama i prehrambene industrije.

Novo Goražde

NovoGorazdeOpština Novo Goražde prostire se na 123 km2 i čini je tridesetak većih naselјa sa ukupnim brojem stanovnika od 3391. Smještena je u središtu geografske regije koje čine opštine gornjeg toka rijeke Drine: Foča, Goražde, Novo Goražde, Čajniče i Rudo. Područje. Uzgoj glјiva, polјoprivreda i voćarstvo su neki od potencijala za ulaganje u opštinu Novo Goražde.

Han Pijesak

HanPijesakHan Pijesak je opština koja se nalazi u istočnom dijelu Republike Srpske (BiH), na razvođu rijeka Stupčanice i Žepe. Ovakav geografski položaj uslovio je zdravu planinsku klimu. Sam Han-Pijesak je na nadmorskoj visini od 1180m. U Han Pijesku živi 3844 stanovnika.

Teren bogat velikim pašnjacima i kvalitetnom četinarskom šumom pogoduje razvoju stočarstva i zdrave hrane. Okosnicu razvoja čini šumarstvo, primarna i finalna prerada drveta.