Informacija o poslovanju privrede regije Istočno Sarajevo u 2016. godini.

Upravni odbor Područne privredne komore Istočno Sarajevo, na 2. Sjednici , održanoj 30.08.2017. godine razmatrao je rezultate poslovanja privrede za 2016 godinu koje pokriva naša Komora. Informacija o finansijskim rezultatima poslovanja privrede urađena je na osnovu podataka Apifa i Zavoda za Zapošljavanje RS. Na osnovu podataka , došlo se do zaključka da privreda istočnog dijela Republike Srpske jako malo učestvuje u ukupnim finansijskim pokazateljima Republike Srpske. Ukupan prihod ostvaren u 2016 godini na području koje pokriva Područna privredna komora Istočno Sarajevo iznosi 1.346.139.013 KM što čini 7,2% ukupnog prihoda ostvarenog u Republici Srpskoj.  Isti slučaj je i sa drugim pokazateljima. Kad je u pitanju struktura privrede vidno je da je najbrojnija trgovina, tako da ostvareni prihodi najvećim dijelom potiču iz ove privredne grane i djelatnosti igara na sreću. Prilikom detaljnije analize, možemo zaključiti da se ne vidi značajnije učešće realnog sektora u bruto proizvodu i da  to učešče opada iz godine u godinu. Sve ovo nam ukazuje na lošu strukturu privrede u našoj regiji koja je najvećim dijelom sirovinska kao i povećan rad na crno. Kako bi sačuvali preostali dio realnog sektora, preporuka bi bila da i Zavod za zapošljavanje mora imati više programa za prekvalifikaciju radne snage i da se vodi evidencija o istim kao i onim koji su odbili prekvalifikaciju. Naravno pored svega navedenog Komora i dalje mora istrajati na zahtjevima o rasterećenju privrede na kojima već duži niz godina insistira.

 

Leave a Reply