Споразум о пословно- техничкој сарадњи

СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНО – ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ

Закључен дана 23.03.2016. године у Источном Сарајеву између:

1. Универзитета у Источном Сарајеву, са сједиштем у Источном Сарајеву на адреси Ул. Вука Караџића бр. 30., кога заступа Ректор Универзитета проф. др Радослав Грујић, (у даљем тексту Универзитет), с једне стране и

2. Привредне коморе Републике Српске, Подручне привредне коморе Источно Сарајево са сједиштем у Палама на адреси Доброслава Јевђевића бб, коју у поступку закључења овог Споразума заступа Предсједник Подручне привредне коморе Источно Сарајево Миломир Драганић (у даљем тексту: ППК Источно Сарајево), с друге стране.

Члан 1.
Споразумне стране, под условима утврђеним овим Споразумом, успостављају пословно-техничку сарадњу у истраживачко-развојној и образовној области, као и другим пословима од обостраног интереса у циљу:
– стручног усавршавања и напредовања својих кадровских потеницјала;
– ефикасног коришћења постојећих материјалних ресурса и увећања истих;
– остварења напретка у техници и технологији (проналасци, иновације, техничка унапређења и сл.);
– успостављања и унапређења сарадње Универзитета са привредним организацијама.

Члан 2.
Универзитет и ППК Источно Сарајево споразумјели су се, да се реализација сарадње из члана 1. овог Споразума остварује кроз сљедеће облике сарадње:
– кроз заједничке активности у научно-истраживачкој дјелатности, те практичној примјени резултата истраживања;
– кроз заједничко учешће у пројектима који су у складу са мисијама обје споразумне стране;
– кроз сарадњу у области образовања, пословног информисања и савјетовања;
– кроз организовања сајмова и сличних манифестација (симпозијуми, семинари, предавања, курсеви и др.) значајних за привредни развој;
– кроз размјену података из области привредних дјелатности;
– рад на другим научним и стручним пословима из области које спадају у дјелатност споразумних страна.

Члан 3.
Универзитет и ППК Источно Сарајево су сагласни да пословно-техничу сарадњу оставрују кроз образовни, научно-истраживачки рад и стручни рад у свим областима свог дјеловања, а превасходно у областима: производње хране, шумарстава и туризма.

Члан 4.
Начин реализације појединих облика сарадње из члана 2. овог Споразума, као и права и обавезе Универзитета и ППК Источно Сарајеву која проистичу из појединих облика сарадње, уређиваће се анексима овог Споразума или посебним уговорима.

Члан 5.
Универзитет и ППК Источно Сарајево споразумјели су се, да ће у сврху остварења циљева из члана 1. и реализације облика сарадње и 2. овог Споразума, по потреби, формирати заједничкe радне групе.

Члан 6.
Овај Споразум се закључује на неодређено вријеме, с тим што свака страна може да откаже овај Споразум са отказним роком од 3 мјесеца, уз претходно испуњавање преузетих обавеза.

Члан 7.
Евентуално настале спорове по овом Споразуму, стране потписнице ће рјешавити међусобним договором.

Члан 8.
Овај Споразум је закључен у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свака споразумна страна задржава по 2 (два) примјерка.

ЗА УНИВЕРЗИТЕТ
У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Ректор, проф.др. Радослав Грујић

Број: 1007/16
Датум:23.03.2016. године

ЗА ПКРС- ПОДРУЧНУ ПРИВРЕДНУ
КОМОРУ ИСТОЧНО САРАЈЕВО
Предсједник Миломир Драганић

Број:01-49/16
Датум: 23.03.2016.године

Leave a Reply